Keeniyaa: Aanga'oonni uffata dambii fudhachuuf jecha reeffa qotanii baasan

Suuraa mankuusaa wayita awwaalchi qotamu mullisu Fulbaana 22 bara 2013 kan kaafame Image copyright Reuters

Qondaaltoonni motummaa Keeniyaa Lixaatti erga nama du'e tokko uffata dambii waliin awwaalanii booda, uffaticha irraa baafachuuf jecha reeffa qotanii baasuunsaanii gabaafame.

Namni Maartiin Shikuku Alukoyee jedhamu tokko jalaqaba baatii kanaarratti erga bishaaniin nyaatamee du'een booda uffata dambii dargaggoota Kaawuntii Kaakaamegaa akkuma uffateetti awwaalan.

Maatiin namicha du'e kanaa gochicha mormanilleen aanga'oonni naannichaa garuu awwaala qotanii baasuun uffata dambii fudhataniiru.

Wasiilli namicha du'ee Obbo Alukoyee akka jedhaniitti, ''aanga'oonni seera biyyattiifi dudhaa maatii keenyaa diiganiiru,'' jechuun balaaleffataniiru.

''Tibba awwalchi raawwatamutti qondaaltoonni bulchinsichaa hirmaataniiru. Isaanis, namtichi uffannaa dambii waliin akka awwalamuuf yaada dhiyaate hin mormiine ture,'' jechuun gaazeexaa Deyili neshinitti himaniiru wassilli isaa Firaansiis Mutaambaa.

Maatiin namichaas gaaffii qondaaltootaan uffannaa dabmii nama umuriinsaa 31 du'ee kanaa deebisanii fudhachuuf dhiiyeessanii turan mormanii kan ture ta'ulleen, osoo hayyama maatiis ta'e kan mana murtii osoo hinqabaatiin awwaala qotuun uffannicha fudhatan jedhaniiru.

Qondaalli tokko gochiicha balaaleeffachuun, aanga'oota awwaalchi akka qotamu taasisan irratti tarkaanfiin seeraa akka fudhatu akka taasisan himaniiru.

"Erga reeffi tokkicha awaalamee booda qotanii baasuun hayyeema mana murtii ni barbaachisa. Aangaa'onni naannichaa uffata dambii deebiifachuuf jecha garuu hojii seeraan alaa raawwataniiru,'' jedhaniiru aanga'aan kun.

Jaarsooliin miseensa gosa namicha du'ees gochi aanga'oota kanneenii balaalleefachuun gochichis ''safuudha'' jedhaniiru.

''Haala aadaa keenyaatti namni bishaanii nyaatamee du'a tokko awwaalamu kan qabu osoo aduun hinbahiin dura ta'u waan qabaatuuf haaluma sanaan raawwannee ture.

Aanga'oonni kunneen garuu uffannichaaf jecha reeffa qotanii baasaniiru,'' jechuu ture miseensoonni gosa kanaa gochicha kan balaaleefatan.

Aangaa'oonnis erga uffannicha reeffarraa baafatanii booda jaarsooliin naannichaa maatii namichaa tasgabbeessuun uffata biraa haaraan akka awwaalamu taasisaniiru,'' jedhu Obbo Mutaambaan.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata