Hojjattoonni Feesbuukii haasaawwan sagalee Messenger'n ergitan akka dhaggeefatan beektuu?

Facebook Messenger welcome screen Image copyright Getty Images
Goodayyaa suuraa Ergaan sagalee karaa Messenger waliin ergita dhaggeeffatamaa akka ture beektu?

Hojjettoonni dhibbaan lakkaa'aman sagalee fayyadamtootaa warrabame Feesbuukiin akka hiikaniif kanfalamaaf akka ture barameera.

Dhaabbanni Feesbuukii kana gochuuf hojjattoota qaama sadaffaatti fayyadamaa ture.

Feesbuukiin gocha qaama sadaffaatti fayyadamuu kana dhaabbileen akka Google, Applem Microsoft fi Amazon kanaan dura hojii walfakkaatuun himatamaa turan hordofuun jedhameeras.

Gochichi ''torbaniin oliif'' dhabbachuu hima Feesbuukiin.

Hojjattoonnis viidiyoo haasaa namootaa kan kennamuuf yoo ta'u, attamiin akka argatame akka itti hin himamne, Bloomberg, kan oduu kana jalqaba gabaase, himeera.

Feesbuukiin garuu, ergaawwan sagalee kunneenis harkaan kan hiikaman yoo ta'u, akka sirna hiikaa haasawaa battalumaatti (automatically) fooyyeessuuf sirna nam-tolchee akka fayyadamamuuf jedheera.

Akkasumas, kun kan hojjatamu wayita fayyadamtoonni tajaajilawwan hiikaa filaaniifi access microphone dhaaf hayyama kennan qofaadha jedha.

''Kan irra caalaa Apple fi Google taasisaa turan, sagalee namootaa xinxaluu erga dhaabnee torban tokkoon ol,'' jedhu dubbii himaan.

Eegumsa daataa irratti biyyoota Gamtaa Awurooppaa keessatti Abbaan Taayitaa Hogganaa Feesbuukii kan ta'e Komishinara eegumsa daataa Erlaand.

''Waa'ee adeemsa ammaa gaaffiin irratti ka'ee kanatti Feesbuukii irraa odeeffannoo gadi fageenyaa gaafanna.

Akkasumas, attamiin daataa namootaatti fayyadamuun kun dirqamawwan GDPR (Seera Eegumsa Daataa Waliigalaa) waliin adeema jedhe itti yaade irratti ibsa barbaadna,'' jechuun dubbi himtuun BBC News'tti himte jirti.

Jalqaba baatii kanaattis Apple fi Google adeemsa hojjattoonni akka warraabbiiwwan sagalee fayyadamtootaa dhaggeeffachuun akka hiikan taasisuu dhaabusaanii himaniiru.

Microsoft mataansaa waraabbiin sagalee fayyadamtootaa Skpye tajaajila hiikkaa batalaa namootaan kan xinxalamu ta'usaa mirkanneesseera.

To'ataan daataa Luxembourg keessatti argamu wayita ammaa kanaatti Amaazoon waliin waa'ee fayyadama waraabiiwwan sagalee walfakkaatu hojjattoonni isaantiin itti fayyadaman irratti marii taasisaa jira.

Mata dureewwan walitti dhiyaatan

Odeessa kana irratti dabalata